Tretter, Anna: New Media Studio

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, FACULTY OF ARTS, DEPARTMENT OF VISUAL ARTS AND INTERMEDIA slovenský
Watsonova 4, 042 00 Košice, Slovakia, Tel. 00421 55 / 602 2613, www.fu.tuke.sk

Teaching concept

New Media Studio is one of five studios within the Department of Visual Arts and
Intermedia. The five studios – Sculpture, Painting, Graphic Arts, Art Theory and New Media – operate interactively.
Through interdepartmental training programs and lectures, technical knowledge from the respective fields in such areas as 3D Media and Interactive Media, Video, Photography, and New Media Theory is made available to the students.
New Media Studio organizes, installs and oversees cutting-edge new media technologies and assists advanced students in developing their individual projects and artworks with this technology.
Prof. Tretter explains:
“New media is a kind of thinking into the future and a reflection upon the world as a platform to develop a clear and open mind. In every area, new ideas can be found within each individual medium. Even when experiencing difficulties, you can hit upon new possibilities. I think this is true for our region here, as well as other Eastern European countries. To use an example from everyday experience, when fax machines or telephones do not function adequately, it may be that, as a result, people enthusiastically turn to the Internet to work directly with its various applications. It’s most important to work with the medium and to use its possibilities, then observe what happens in the process. It’s an open project. Consequently, I think it’s not only a question of technology per se, but far more a question of a creative attitude, of clear thinking and of reflecting upon what you want to do and why you want to do it, and how you want to realize your ideas.”

Prof. Anna Tretter explains her approach to teaching:
“I have a firm belief that creating art cannot be taught; there must be a fundamental talent. It has to be inside oneself, and everyone has to find this inside themselves. As teachers we can assist students in their self-searching process. To find one’s own identity as an artist is the ultimate goal of the learning process at university. This certainly includes learning the necessary technical skills and fundamental knowledge of art history. In my field it would especially encompass technical skills in all areas of modern communication: photography, video, film, computer arts, interactive media, 3D computer processing.
I would like to enter into a dialogue with the students, to offer my theoretical and practical experience as a sculptor and new media artist and assist in creating possibilities through which the students can find their own positions, so that they can answer the questions: What, how and why do they want do something? Additionally, they ought to consider where the relation between contemporary art context and their own positions and actions lies.”

Recent New Media Studio activities and accomplishments include:
Subjects for term projects in the main Studio during foundation years:
Autobiography
Creation with a line
Creation with a line and continuity / discontinuity
The idea of the In-Between (gap / transition)
Motion and Motivation
Wireless concepts
Assistance in the development of individual themes for the professional preparation of the students in their fourth year.
All courses are taught in English.

Anna Tretter curated and organized the exhibition Skart.sk at Kunstverein Heilbronn ( www.skart.sk ).  
New Media students Beata Kolbašovská and Richard Kitta participated in the symposium Space Context between Country and Town: Landscape as a Public Space at Kunstverein Springhornhof in Neuenkirchen, Germany.
The exposition Students of New Media at Kasárne Kulturpark, Košice.
Prof. Tretter also coordinated presentations and workshops in Banská Bystrica and Kremnica, Slovakia.

International guests who lectured at the Department of Visual Arts and Intermedia included Dr. Dorothée Bauerle-Willert, art historian, with a lecture about Eastern-Western Art Relationships; Mechtild Bauer-Babel, presenting her Heilbronn, Germany art project New Art at Hagenbucher; and Phill Niblock, an American artist and composer who lectured and produced a major concert.
Professor Tretter has also contributed ca. 400 international art books to the library that were donated by friends in Germany.

Future work of New Media Studio:
The Faculty of Arts of the Technical University in Košice is a growing new art institution in the Eastern Slovak region, one of three art institutions in Slovakia. It was founded in 1999 with the intention of establishing a cultural base for education in art and design at the crossroads of Central and Eastern Europe. Eastern Slovakia’s largest city Košice has just become the European Capital of Culture for 2013. Projects resulting from this cultural year will aid in bringing different European traditions together, and creating an opportunity for cultural interaction.

Perspectives for future students’ work:
Teaching and guidance of students and their projects
Creation of an international forum with students from various universities and institutions
Establishing a basis for dialog in which an exchange of ideas can take place, including new tendencies in the field of art, as artists reflect upon the development of people and societies in our modern world

Prof. Anna Tretter’s experience as a renowned international artist and teacher will ensure the continuing success of New Media Studio.
Teaching Assistant: Mgr.art. Tomáš Marušiak, Mgr.art. PaedDr. Boris Vaitovič

Prof. Anna Tretter, Visiting Prof. and New Media Studio Director, New Media Studio
2004 founder and director of the New Media Studio in Košice, Department of Visual Arts and Intermedia
Since 2005 Guest-Docent,
from 2007 – 2011 Visiting Professor in Košice / European Capital of Culture 2013

Anna Tretter
 

ATELIÉR NOVÝCH MÉDIÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, FAKULTA UMENÍ, KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ A INTERMÉDIÍ
Watsonova 4, 042 00 Košice, tel.: 00421 55 / 602 2613, www.fu.tuke.sk

Ateliér nových médií je jedným z piatich ateliérov v rámci Katedry výtvarných umení a intermédií. Týchto päť ateliérov – sochárstvo, maľba, grafika, teória umenia a nové médiá – vzájomne spolupracujú.
Prostredníctvom medzikatedrových školiacich programov a prednášok sú študentom sprístupňované technické vedomosti z jednotlivých odborov v oblastiach, akými sú 3D médiá a interaktívne médiá, video, fotografia a teória nových médií.
Ateliér nových médií organizuje, inštaluje a dohliada na používanie najmodernejších technológií nových médií a podporuje pokročilých študentov v rozvíjaní individuálnych projektov a umeleckých diel pomocou týchto technológií.
Prof. Tretter vysvetľuje:
„Nové médiá sú svojím spôsobom myslením do budúcnosti a reflexiou sveta ako platformy rozvoja jasného a otvoreného zmýšľania. V každej oblasti sa dajú nájsť nové myšlienky v prostredí jednotlivých médií a nové možnosti objavujeme aj vďaka prekonávaniu ťažkostí. Myslím si, že to platí pre náš tunajší región, ako aj pre ostatné východoeurópske krajiny. Použijem príklad z každodennej praxe: keď faxy alebo telefóny nefungujú spoľahlivo, dôsledkom môže byť, že ľudia s nadšením začnú využívať priamo internet a jeho rôzne aplikácie. Prvoradú dôležitosť má práca s médiom a uplatnenie jeho možnosti, pričom pozorujeme, čo sa v tomto procese odohráva. Je to otvorený projekt. Preto si myslím, že nejde iba o samotnú techniku, ale ešte oveľa viac ide o tvorivý prístup, jasné myslenie a uvažovanie o tom, čomu a prečo sa chceme venovať, ako zrealizujeme svoje predstavy.“

Prof. Anna Tretter vysvetľuje svoj prístup k učeniu:
„Pevne verím, že umelecká tvorivosť sa nedá naučiť; musí existovať určitý základný talent. Musí to byť v človeku a každý to v sebe musí nájsť. Ako učitelia môžeme študentom pomáhať v procese hľadania samých seba. Nájsť svoju vlastnú identitu je pre umelca prvotným cieľom univerzitného učebného procesu. Isteže to zahŕňa aj nadobudnutie nevyhnutných technických zručností a základných vedomostí z dejín umenia. V mojom odbore sú to najmä technické zručnosti vo všetkých sférach modernej komunikácie, akými sú fotografia, video, film, počítačové umenie, interaktívne médiá a 3D počítačové spracovanie.
Chcem nadviazať dialóg so študentmi – ponúknuť im svoje teoretické a praktické skúsenosti sochárky a umelkyne nových médií a pomáhať im pri vytváraní možností, vďaka ktorým nájdu svoju vlastnú pozíciu a zodpovedia si otázky: Čo, ako a prečo chcú robiť? Navyše by sa mali zamyslieť nad vzťahom medzi kontextom súčasného umenia a ich vlastnou pozíciou a činnosťou.“

Medzi nedávne aktivity a úspechy Ateliéru nových médií patria:
Témy semestrálnych prác v hlavnom ateliéri v jednotlivých ročníkoch:
Autobiografia
Tvorba s využitím krivky
Tvorba s využitím krivky a kontinuity / diskontinuity
Myšlienka „medzi“ (medzera / prechod)
Pohyb a motivácia
Bezdrôtové koncepty
Pomoc pri rozvoji individuálnych tém v rámci profesionálnej prípravy študentov v štvrtom ročníku.    
Výučba vo všetkých kurzoch prebieha v angličtine.

Anna Tretter bola kurátorkou a organizátorkou výstavy Skart.sk v umeleckom spolku v Heilbronne ( www.skart.sk ).  
Študenti nových médií Beata Kolbašovská a Richard Kitta sa zúčastnili sympózia Space Context between Country and Town: Landscape as a Public Space (Kontext priestoru medzi vidiekom a mestom – krajina ako verejný priestor) v umeleckom spolku Springhornhof v Neuenkirchene v Nemecku.
Výstava Študenti nových médií v Kasárňach Kulturpark v Košiciach.
Prof. Tretter bola tiež koordinátorkou prezentácií a workshopov v Banskej Bystrici a Kremnici.

Medzi zahraničnými hosťami, ktorí prednášali na Katedre výtvarných umení a intermédií, boli Dr. Dorothée Bauerle-Willert, historička umenia s prednáškou o vzťahoch medzi východným a západným umením, Mechtild Bauer-Babel, ktorá predstavila svoj umelecký projekt z nemeckého Heilbronnu Nové umenie v Hagenbucheri, a Phill Niblock, americký umelec a skladateľ, ktorý prednášal a odohral významný koncert.
Profesorka Tretter prispela do knižnice ca. 400 medzinárodnými knižnými titulmi o umení, ktoré boli darmi jej priateľov v Nemecku.

Budúca činnosť Ateliéru nových médií:
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach je rozvíjajúcou sa umeleckou inštitúciou vo východoslovenskom regióne, jednou z troch umeleckých inštitúcií na Slovensku. Bola založená v roku 1999 so zámerom vytvoriť kultúrnu základňu vzdelávania v oblasti umenia a dizajnu na križovatke strednej a východnej Európy. Východoslovenská metropola Košice sa práve stala Európskym hlavným mestom kultúry pre rok 2013. Projekty, ktoré budú výsledkom kultúrneho roka, pomôžu vzájomne priblížiť rôznorodé európske tradície a vytvoriť prostredie pre kultúrnu interakciu.

Perspektívy budúcej práce študentov:
Učenie a vedenie študentov a ich projektov
Vytvorenie medzinárodného fóra študentov z rôznych univerzít a inštitúcií
Vytvorenie základne pre dialóg, v ktorom sa uskutoční výmena nápadov, vrátane nových tendencií umenia, ako súčasť umeleckej reflexie rozvoja ľudí a spoločností v našom modernom svete

Skúsenosti profesorky Anny Tretter ako renomovanej medzinárodnej umelkyne a pedagogičky sú zárukou pokračujúceho úspechu Ateliéru nových médií.
Odborný asistent: Mgr.art. Tomáš Marušiak, Mgr.art. PaedDr. Boris Vaitovič 

Prof. Anna Tretter, hosťujúca profesorka a vedúca Ateliéru nových médií,
2004 founder and director of the New Media Studio in Košice, Department of Visual Arts and Intermedia
2005 Guest-Docent, from 2007 – 2011 Visiting Professor in Košice, Európske hlavné mesto kultúry 2013

Ateliér nových médií, Fakulta umení, Katedra výtvarných umení a intermédií, Technická univerzita Košice, Slovensko

Anna Tretter